Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia IV. Interdyscyplinarna konferencja naukowa

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
zapraszają do udziału
w IV edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowej

Medicina antiqua, mediaevalis et moderna
Historia – filozofia – religia IV
Kielce, 5-6 marca 2024 r.

Celem kolejnej edycji konferencji jest prezentacja stanu badań nad starożytną, średniowieczną i nowożytną medycyną, na temat której wiedzę czerpiemy z zachowanych
świadectw pisanych, ikonograficznych oraz archeologicznych. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych, w tym: historyków, historyków nauki, filozofów,
teologów, filologów, historyków religii, historyków sztuki, archeologów, którzy zechcą przedstawić referaty koncentrujące się wokół problematyki medycznej starożytności,
średniowiecza i okresu nowożytnego. Organizatorzy nie sugerują żadnych ograniczeń terytorialnych. Jesteśmy w równym stopniu zainteresowani medycyną europejską, jak też
medycyną Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
Istnieje ogrom problemów związanych z dawną medycyną, które mogą stanowić badawczą inspirację, w tym m.in.:
– choroby ciała i duszy;
– rozwój poszczególnych gałęzi medycyny;
– choroby kobiece, choroby męskie, dziecięce;
– lekarz i jego status, znani medycy;
– traktaty i teorie medyczne;
– choroby znanych postaci historycznych, legendarnych, mitycznych;
– szpitalnictwo, opieka nad chorymi, rannymi;
– edukacja medyczna;
– instrumentarium medyczne;
– profilaktyka, dietetyka, gimnastyka, tężyzna, zaprawa wojenna, długowieczność;
– higiena, odpoczynek;
– ból, cierpienie, emocje;
– uzdrowiciele, pielgrzymki uzdrowieńcze, miejsca uzdrowień, cudowne uzdrowienia,
relikwie, paradoksografia;
– wróżbiarstwo;
– astrologia;
– choroba jako kara za wykroczenie religijne;
– kalectwo i deformacja, protetyka;
– lekarstwa, recepty, apteki, handel medykamentami;
– trucizny, nałogi, środki odurzające;
– czarna magia, szarlataneria medyczna;
– epidemie, zarazy.

ZOBACZ WIĘCEJ→

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu pocztą elektroniczną na adres: medicina.konferencja@gmail.com do dnia 14 stycznia 2024 roku. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane w późniejszym terminie. Opłata za udział w konferencji będzie wynosiła 350 zł (przy czym opłata dla doktorów i doktorantów wynosi 250 zł). Nadmieniamy, że planujemy druk materiałów pokonferencyjnych.

POBIERZ FORMULARZ →

KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. dr hab. Beata Wojciechowska
Dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka, prof. UJK
Dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK