WPŁYW MEDYCYNY ANTYCZNEJ NA POSTRZEGANIE ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ ŚW. HIERONIMA W ŚWIETLE JEGO WYBRANYCH PISM

Darrel Amundsen twierdzi, że we wczesnym chrześcijaństwie byli myśliciele, którzy uznawali naturalną przyczynowość chorób, korzystali lub zalecali innym korzystanie z usług antycznych le-karzy i z ich zaleceń, które miały na celu profilaktykę zdrowotną, czyli pozostawali pod wpływem medycyny antycznej. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu medycyny antycznej na postrzeganie zdrowia i choroby przez św. Hieronima. Analiza jego dość obfitej spuścizny literackiej pozwala zauważyć, że zwłaszcza jego listy kierowane do różnych osób wykazują znaczącą wiedzę w temacie antycznej medycyny, znajomość dzieł najwybitniejszych medyków starożytności, a także wykorzystywanie wiedzy, jaka z tych dzieł wynika, przede wszystkim w zakresie udzielania porad o charakterze medycznym. W artykule omówiono następujące kwestie: medycyna antyczna i jej podejście do choroby i zdrowia; Hieronim o własnych chorobach oraz chorobach i cierpieniach innych; znajomość medycyny antycznej w działalności św. Hieronima; porady medyczne Hieronima.