Rośliny lecznicze w Drugiej Księdze “Kanonu” Ibn Sīny (Awicenny) – Recepcja w języku niemieckim (w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych)

ZOBACZ WĘCEJ → Medicinal Plants in the Second Book of Ibn Sīnā’s Qānūn – The Reception in German Vernacular (in the late Middle Ages and early Modern Times)

  • Johannes G . Mayer
  • Tobias Niedenthal
2020, Avicenna – ein Universalgelehrter: Eine gegenwärtige Analyse des Prinzen der Philosophen Ibn Sīnā