Medycyna starożytnej Mezopotamii

Medycyna ludów prymitywnych, a za takie uznać należy opisane powyżej plemienne nacje Mezopotamii i Azji Mniejszej, przeniknięta była elementami empirycznymi i magiczno-religijnymi. Toteż pomimo dość wysokiego, jak na ówczesne możliwości, poziomu terapeutycznego, czynnik religijny w relacji pacjent–bóstwo odgrywał istotną rolę przy interpretacji przyczyn choroby, identyfikacji dolegliwości oraz podejmowaniu prób leczenia.

ZOBACZ WIĘCEJ → Jerzy Supady  MEDYCYNA STAROŻYTNEJ MEZOPOTAMII