literatura przedmiotu onkologia

Zasadniczym powodem, dla którego stosujemy przypisy i bibliografię jest wskazanie źródeł, z których korzystaliśmy, aby mogła powstać praca zaliczeniowa lub dyplomowa, rozprawa akademicka czy artykuł naukowy. Stosowanie przypisów nie tylko uwiarygodnia opisywane przez nas fakty umożliwiając czytelnikowi dotarcie do źródeł wiedzy, na których bazowaliśmy. Jest też niezmiernie istotnym aktem uznania intelektualnej własności autorów, którzy przyczynili się do rozwoju wiedzy w zakresie omawianej przez nas dziedziny… Por. https://pg.edu.pl/documents/611754/16957348/Numeryczny_styl_cytowania.pdf

Jacek Lenartowicz, historia onkologii, Leczenie chirurgiczne nowotworów na przestrzeni wieków ze szczególnym uwzglĘdnieniem nowotworów jamy ustnej, NOWOTWORY 2000/tom 50 Zeszyt 6 / 625–631